Växtodling

Lagerlunda AB driver en konvetionell växtodling med fri växtföljd. Åkermarken arrenderas och brukas via skötselavtal. Största grödan är normalt höstvete. Under 2013 är arealen hösvete ovanligt liten, vilket har sin förklaring i den ovanligt blöta hösten 2012.

  • Grödfördelningen 2013 är följande:

  • Höstvete     80 ha                       Åkerbönor  44 ha

  • Höstraps    30 ha                        Havre           43 ha

  • Höstråg      47 ha                        Oljelin          31 ha

  •  Vårkorn     98 ha                        Vall, träda  48 ha

  • Vårvete       51 ha                        Skyddszon  12 ha

 

 

 

skiften2013

Hela skörden kan torkas och lagras på gården.  Under 2012 byggde vi en ny spannmålstork. Leverantör var Tornum. Byggnationen började i januari och den nya torken provkördes veckan innan midsommar. Torken är kontinuerlig och datorstyrd.

Byggprocessen kan följas här via Tornums hemsida.

 

 

IMG_1806

I anslutning till torken byggde vi en Biobränslepanna från Faust. Via ca 600 meter kulvert värms numera torken, verkstaden, traktorgarage, ladugård samt alla bostäder på Ledingelunda enbart med biobränsle istället för olja och el som vi nu ersatt. Bränslet numera är producerat på gården och består av storbalad halm, rundbalad salix, dålig massaved eller rester av döda almar som vi tvingas såga ner på grund av almsjukan.

IMG_1345

På andra sidan Kapellån står en likadan Faustpanna och värmer på den sidan ån en annan spannmålstork samt ett antal ekonomihus och bostäder, inklusive Corps de logi med flyglar.

© Lagerlunda AB 2013, info@lagerlunda.se